S. 2 (2014)

Mục lục

Bài viết

Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ của thành phố Cần Thơ: Hiện trạng và định hướng đến năm 2020 Tóm tắt PDF
Trần Thanh Bé, Trần Thế Như Hiệp, Trần Tố Loan, Nguyễn Thị Thảo Nguyên 3-7


Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X